Statuten B.N.V.I.P. vzw – Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie vzw

I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel

artikel 1 rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (hierna genoemd de VZW-wet).

artikel 2 naam

“Belgisch Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie” afgekort tot “B.N.V.I.P.” vzw.

artikel 3 zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Swytswal 15, 8680 Koekelare, België.

artikel 4 duur

De vzw is opgericht voor onbepaald duur.

artikel 5 doel en activiteiten

Binnen België en Nederland, maar ook binnen andere Europese landen en niet Europese landen, het ideaal en de toepassing van de integratieve en humanistische psychologie, met inbegrip van de integratieve en humanistische psychotherapie, trachten te realiseren. Daartoe alle wenselijke wetenschappelijke, informatorische en opleidingsgerichte activiteiten te ontwikkelen. Dit omvat onder meer:

1. het erkennen, organiseren en wetenschappelijk superviseren van opleidingsinstituten voor integratieve en humanistische psychotherapie en/of integratieve en humanistische psychologische counselling of consulent

2. het verdedigen van de beroepsbelangen van al diegenen die het beroep van integratief of humanistisch psychotherapeut of integratief of humanistisch psychologisch consulent of counselor uitoefenen, in de mate dat dit niet of onvoldoende door andere beroepsverenigingen zou gebeuren.

3. het organiseren van congressen en symposia waar de vooruitgang van de integratieve en humanistische psychologie bevorderd en verspreid wordt. Minstens één congres per jaar zou moeten worden georganiseerd.

4. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek over integratieve en humanistische psychologie en integratieve en humanistische psychotherapie en aanverwante wetenschappen.

5. het publiceren, minstens langs elektronische weg, van de resultaten van dit onderzoek.

6. het versturen van een elektronische nieuwsbrief naar haar leden, minstens zes keer per jaar

7. het voeling houden en mogelijks samenwerken met buitenlandse en internationale verenigingen die hetzelfde doel van integratieve en humanistische psychologie en integratieve en humanistische psychotherapie nastreven.

De vzw mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

II. Leden, bijdrage

artikel 6

De vzw bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering. De toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage volgens de categorie waartoe ze ingedeeld zijn.

artikel 7: effectieve leden

Er zijn minstens drie effectieve leden met alle rechten en plichten zoals omschreven in de VZW-wet.

artikel 8

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende vergadering  bij gewone meerderheid van de stemmen. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden.

artikel 9: bijdrage

Effectieve leden en de toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd en die maximum € 500,00 bedraagt.

artikel 10 : ontslag

Elk effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt worden. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.

Het lidmaatschap van effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning. Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn van de aanmaning worden geacht ontslagnemend te zijn.

artikel 11: beëindiging van het lidmaatschap

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. De uitsluiting van een toegetreden lid is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur, die dit uitspreekt met een gewone meerderheid van de stemmen.

artikel 12: rechten

Geen enkel effectief of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

III  De Algemene Vergadering

artikel 13: samenstelling

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Eén lid kan echter maximaal 2 stemmen uitbrengen.

artikel 14: bevoegdheden

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

  • wijzigen van de statuten
  • benoemen en ontslaan van bestuurders
  • benoemen en afzetten van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging
  • kwijting geven aan de bestuurders en commissarissen
  • goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen
  • ontbinden van de vereniging
  • uitsluiten van een lid
  • omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

artikel 15: vergaderingen

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist en tenminste één maal per jaar in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. De uitnodiging wordt 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden elektronisch per e-mail verstuurd.

De oproeping bevat de agendapunten. Na de kenbaarmaking van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen op verzoek van minstens 1/5 van de effectieve leden. De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden verstuurd.

artikel 16: quorum en stemming

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

artikel 17: inzagerecht

De besluiten van de Algemene Vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de leden ter inzage beschikbaar en de leden kunnen op aanvraag een afschrift ontvangen

IV De Raad van Bestuur

artikel 18: samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen, lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze drie zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen.

artikel 19: voorwaarden

De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur minimum 7 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering in te richten aan de Raad van Bestuur.

artikel 20: benoeming, ontslag

De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering voor termijn van 2 jaar. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar en ten alle tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien, voor de nog lopende periode. Intussentijd kan de Raad van Bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.

artikel 21: vergaderingen, beraadslaging, beslissing

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel dan worden de stemmen van de voorzitter, secretaris en penningmeester weerhouden. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden.

artikel 22: bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden.

artikel 23: vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht.

artikel 24: bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Begroting en rekeningen

artikel 25

Ieder jaar op 31 december wordt  de jaarrekening van het verlopen jaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgend jaar opgemaakt. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 VZW-wet en daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VI. Ontbinding en vereffening

artikel 26

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de opdracht omschrijft.

Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw dat zal worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.