Effectieve en toegetreden leden:

Effectieve leden: leden die minstens over een Prof. Bachelor, als vooropleiding, beschikken en een volwaardige psychotherapieopleiding hebben afgerond, conform de EAP vereisten (4 academiejaren).

Toegetreden leden: leden die niet over een Prof. Bachelor, als vooropleiding, beschikken maar wel een volwaardige psychotherapieopleiding hebben afgerond, conform de EAP vereisten (4 academiejaren).


Voor een individueel lidmaatschap betaalt u 80 EUR – er wordt u, na betaling, een lidkaart opgestuurd en een factuur ‘voor voldaan’ (lidmaatschapskosten kunnen fiscaal onder beroepskosten worden ingebracht).

U maakt dit bedrag over op rek.nr.: IBAN: BE46 9795 3697 5736 – BIC: ARSPBE22

Betalingen in het 4° kwartaal van het jaar gelden meteen als lidgeld voor het volgende kalenderjaar.

Vermeld bij uw betaling:

 • uw naam (officiële voor en achternaam, geen roepnaam)
 • uw volledig adres (straat, huis-/busnr., postcode, gemeente)
 • uw geboortedatum
 • uw KBO nummer (ondernemingsnummer bv. 0808.755.458 – vroeger BTW nr.)

Stuur ons tevens, eventueel ingescand en per mail naar philippe@bnvip.eu, een kopie van uw Prof. Bachelordiploma en van het diploma van uw psychotherapieopleiding.


Lidmaatschap bij de BNVIP vzw biedt u, onder meer, volgende faciliteiten:

 1. opname in de lijst van geregistreerde therapeuten op de website van de BNVIP vzw, inclusief link naar uw website
 2. korting op de toegang bij de opening van het academiejaar van de AIHP vzw en haar jaarlijks symposium
 3. korting op bijscholingen, Masterclasses of specialisaties georganiseerd door de AIHP vzw
 4. lidmaatschap bij de BNVIP vzw is meestal een voorwaarde tot toetreding bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 5. lidmaatschap bij een beroepsvereniging is een voorwaarde tot aanvraag van een erkenningsnummer bij de meeste ziekenfondsen waaronder bv. de Christelijke Mutualiteit
 6. toekenning van de, jaarlijks verplichte, accreditaties; leden die niet in orde zijn met de jaarlijkse 50 accreditatie-uren, verliezen hun statuut van volwaardig lid
 7. de behartiging van uw belangen in onze Europese onderhandelingen
 8. voordelige auditering en opvolging van uw dossier in de aanvraag van een ECP (European Certificate Psychotherapy)
 9. voordelige auditering en opvolging van uw dossier m.b.t. de indiening ervan bij de Federale Raad; de wettelijke erkenning eist het lidmaatschap bij een beroepsvereniging
 10. ondersteuning en advies bij deontologische kwesties en/of professionele praktijksituaties
 11. betalend lidmaatschap van de BNVIP vzw betekent de erkenning van de statuten en navolging van de deontologische code www.bnvip.eu

Voorwaarden bij het lidmaatschap bij de BNVIP vzw:

 Om ‘effectief’ lid te zijn dient men in orde te zijn met:

 • de betaling van het jaarlijks lidmaatschap
 • een kopie van inschrijving bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • na het eerste jaar lidmaatschap: 50 bewezen accreditatiepunten*

* 1 punt staat equivalent voor 1 uur (indien opleiding wordt gegeven, tellen de accreditatiepunten dubbel); de Europese Associatie Psychotherapie (EAP) vraagt 50 uren CPD (Continuous Professional Development) per jaar (250 over 5 jaar) zie: http://www.europsyche.org/contents/13551/continuous-professional-development-cpd-

We dienen ons aan te passen aan de criteria die de EAP voorschrijft voor ECP houders. Het is de verantwoordelijkheid van de NAO’s* om dit te verifiëren bij hun ECP houders.

accreditatiepunten kunnen worden verzameld middels:

 • intervisies, mits bewijs van aanwezigheid en verslag
 • supervisie volgen of supervisie geven, mits bewijs
 • significante opleiding volgen of geven, mits bewijs
 • het bijwonen van symposia, congressen of studiedagen, mits bewijs

de accreditatiepunten dienen te worden verdeeld over minstens 2 van bovenstaande categorieën

verslagen en bewijzen dient men ten allen tijde te kunnen bewijzen maar moeten niet meer worden doorgestuurd naar de BNVIP vzw – de BNVIP vzw verwijst naar de verantwoordelijkheid van elk lid en elke ECP-houder*

* ECP-houders zullen hun accreditaties dienen te bewijzen voor de ABP-BVP vzw www.abp-bvp.be

Bij niet-betaling tegen einde januari en na één herinnering, wordt uw opname in de BNVIP lijst geschrapt; de actuele ledenlijst wordt einde januari naar de betrokken instanties overgemaakt zoals mutualiteiten, overheidsinstanties en de ABP-BVP, die het ECP-register voor de European Association Psychotherapy bijhoudt.

Een heropname in de lijst (na schorsing) gaat gepaard met administratief werk en dient te worden vergoed.

Na betaling ontvangt u, uiterlijk einde januari, van de BNVIP een aansluitingsdocument voor dat jaar (wordt u per post opgestuurd), dit document geldt tevens als betalingsdocument en een kopie ervan heb je nodig om uw aansluiting bij ziekenfondsen te verkrijgen.

Psychotherapeuten die zich, net voor de in voege stelling van de wet, of bij het in voege stellen van de wet nog snel lid wensen te maken, zullen een meerkost betalen voor hun eerste aansluitingsjaar ten bedrage van 2 aansluitingsjaren. Hun eerste aansluiting zal m.a.w. 160 + 80 EUR bedragen.


Aanvragen tot lidmaatschap vanuit een andere modaliteit of opleiding:

Aanvragen vanuit een andere modaliteit of opleiding, betalen ook 80 EUR lidmaatschap, na goedkeuring door AC (accreditatiecommissie), plus op voorhand, een dossierkost van max. 250 EUR. De kandidatuur wordt gescreend door minstens 1 lid van de Raad van Bestuur, gevolgd door een eindbespreking op de bestuursvergadering. De basiscriteria zijn:

 • een gedegen opleiding en vooropleiding conform aan de Belgische wettekst en de Europese standaard
 • praktijkvoering
 • voldoende supervisie en intervisie
 • het onderschrijven van de deontologie
 • mogelijks een individueel gesprek
 • kennis van, of de intentie tot het opdoen van kennis van, het integratieve gedachtegoed

aanvragen doormailen naar de BNVIP voorzitter Didier Vanhee: didier@bnvip.eu

Aanvragen tot lidmaatschap vanuit een organisatie, beroepsvereniging, vzw, opleidingscentrum,…:


Een organisatie, beroepsvereniging, vzw, opleidingscentrum, dient een verzoek tot lidmaatschap over te maken aan voorzitter: Didier Vanhee, Swytswal 15, 8680 Koekelare – 051/588549 – 0496/845471 – didier@bnvip.eu

Hun kandidatuur wordt besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering van de BNVIP vzw. Het jaarlijks lidmaatschap voor organisaties bedraagt 380 EUR per jaar.

Wat doet de BNVIP vzw met uw lidgeld?

De lidgelden worden vooral benut om:

 •  de werkingskosten met betrekking tot de erkenning van de psychotherapie te dragen
 • de Europese accreditatie te behouden en de audits te betalen
 • opleidingscentra te ondersteunen
 • kwaliteitsvolle sprekers aan te trekken op symposia

Aanpassingen aan uw profiel op de website:

 • kunt u tegenwoordig zelf doorvoeren via uw login